News | 18/8/2023 | Nathan Freitas Martins Vilar

Nieuw: wet inzake invordering facturen tegenover consumenten (B2C)

Nieuwe wet

Op 27 april 2023 werd de Wet inhoudende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht goedgekeurd in de Kamer.
De wetgever wil met deze wet (onder meer) paal en perk stellen aan de soms veel te hoge schadebedingen die thans door bedrijven (of haar derde invorderingspartner) worden aangerekend bij de (minnelijke) invordering van schulden tegenover consumenten.

Belangrijke wijzigingen

Er zijn 2 belangrijke wijzigingen bij de invordering van onbetaalde facturen tegenover een consument:

1. Verplichte eerste kosteloze aanmaning.

Deze aanmaning kan maar worden verstuurd na het verstrijken van de vervaldag van de factuur.  De consument krijgt dan een bijkomende betalingstermijn van 14 dagen (indien verstuurd per mail) of 17 dagen (indien verstuurd per post).  Indien de onderneming geen bewijs van verzending van de aanmaning kan voorleggen, moet een nieuwe aanmaning worden verstuurd om de laatste betalingstermijn te doen lopen. In de aanmaning moeten enkele verplichte vermeldingen worden opgenomen. Eén ervan is de vermelding van de grootte van het schadebeding dat verschuldigd zal zijn bij niet-tijdige betaling.

2. Maximumbedragen schadebeding.

o Indien het factuurbedrag maximaal 150 euro bedraagt, mag het schadebeding maximaal 20 euro bedragen.
o Indien het factuurbedrag tussen 150,01 euro en 500 euro bedraagt, mag het schadebeding maximaal 30 euro bedragen + 10% op schijf tussen 150,01 euro en 500 euro.  
o Indien het factuurbedrag meer dan 500 euro bedraagt, mag het schadebeding maximaal 65 euro bedragen + 5% op schijf boven de 500 euro, met een maximum van 2000 euro.

Inwerkingtreding

De wet treedt in werking op 01/09/2023.  Facturen die vanaf dan worden opgemaakt vallen onder het toepassingsgebied van de nieuwe wet.  Vanaf 01/12/2023 is de wet (retroactief) van toepassing op alle facturen in B2C-verband.

Indien u hieromtrent meer informatie wenst of u uw debiteurenbeheer wenst te optimaliseren, contacteer ons dan via info@trustadvocaten.be of 051|23 13 53

Nathan Freitas Martins Vilar Nathan Freitas Martins Vilar

Would you like more information?

Contact us