Nieuwsflash | 06/12/2021 | Charlotte Van Neste

Wat met seksuele schade?

1.

Wanneer u het slachtoffer wordt van een ongeval, dan wel van opzettelijke gewelddaden, kan u hier letsels aan overhouden.

Het Belgische letselschaderecht verdeelt de impact van deze letsels in drie grote categorieën: de persoonlijke levenssfeer, de huishoudelijke levenssfeer en de professionele levenssfeer.

In deze uiteenzetting wordt nader ingegaan op de eerste categorie en meer bepaald de invloed van een schadegeval op de seksuele levenssfeer.

Deze soort schade wordt vaak niet apart vergoed. Echter onder bepaalde omstandigheden is een afzonderlijke vergoeding op zijn plaats.

Seksuele schade kan enerzijds bestaan uit het verlies of aantasting van het seksuele leven. Impotentie, anorgasmie, aantasting libido, gevoelloosheid, erectiestoornissen, psychologische aversie van seksualiteit, etc. hebben een grote weerslag op de seksuele belevenis.

Anderzijds behoort de mogelijkheid tot een gezinsleven tevens tot de seksuele schade. Men denkt bijvoorbeeld aan steriliteit, de nood aan IVF, keizersnede, medicatie, medische ingrepen, ... maar ook de moeilijkheid/beperking om een relatie aan te gaan. 

Daarnaast kan ook de partner die hierdoor schade lijdt, om vergoeding verzoeken als zijnde schade door weerkaatsing.2.

Hierbij een greep uit de rechtspraak bij wijze van voorbeeld:

Politierechtbank Antwerpen 28.01.2009: man is 50% blijvend invalide en 65% blijvend arbeidsongeschikt. Hij werd een Baclofenpomp ingeplant. Slachtoffer krijgt een vergoeding van 20.000 EUR voor seksuele schade. De Rechtbank houdt er mede rekening mee dat het slachtoffer na de feiten een duurzame relatie kon aangaan.

Hof van Beroep Brussel 30.03.2010: 37-jarig slachtoffer is impotent door ongeval. De Rechtbank kent 20.000 EUR toe als vergoeding voor seksuele schade.

Politierechtbank Brussel 15.12.2004: een 44-jarige vrouw wiens seksleven onmogelijk is geworden, maar waarvan het libido onaangetast is gebleven, ontvangt een vergoeding van 25.000 EUR.

Politierechtbank Luik 18.12.2007: 46-jarige man heeft sinds ongeval geen seksleven meer wegens erectieproblemen. Er wordt 12.500 EUR toegekend. De Rechtbank benadrukt dat er rekening moet gehouden worden met de afname van de seksuele appetijt vanaf een bepaalde leeftijd.

Politierechtbank Hoei 26.01.2009: slachtoffer wordt geraakt in seksuele beleving gezien de locatie van de verwondingen, doch er is nog mogelijkheid tot geslachtsgemeenschap. Er wordt een vergoeding van 10.000 EUR toegekend.

Correctionele Rechtbank Hoei 15.02.2013: jongedame ontvangt een vergoeding van 35.000 EUR voor seksuele schade, gezien de moeilijkheid om een stabiele gevoelsrelatie aan te gaan en te onderhouden.

Rb. Dendermonde 12.05.2017: minderjarige heeft een ongeval op 16-jarige leeftijd en is 100% blijvend arbeidsongeschikt. Hoewel er in casu geen sprake is van impotentie, onvruchtbaarheid of verminking van geslachtsorgaan, maken de opgelopen letsels het de dame onmogelijk om ooit een ‘normale’ relatie aan te knopen met een partner met de bijhorende seksuele genoegens. De Rechtbank erkent dat het gemis aan seksuele belevenis voor een gans mensenleven ontegensprekelijk ernstige schade uitmaakt. Het slachtoffer vroeg dienaangaande een vergoeding van 100.000 EUR, maar werd 20.000 EUR ex aequo et bono toegekend.

Politierechtbank Brussel 13.09.2010: slachtoffer is 39 jaar oud op datum consolidatie. Hij is niet langer in staat om met de buitenwereld te communiceren, zodat elke romantische relatie definitief voor hem wordt uitgesloten. Een leven als koppel met kinderen is een ervaring die hij nooit zal kennen. Op fysiologisch niveau lijkt elk type seksuele relatie dan ook uitgesloten. De Rechtbank kent een vergoeding van 45.000 EUR toe.

Hof van Beroep Aarlen 01.03.2000: jongeman van 18 jaar wordt door een ongeval de kans ontnomen later een gezin te stichten. Hij ontvangt hiervoor een vergoeding van 37.184 EUR.

Rb. Gent 22.02.2005: naast de gewone morele schade ten belope van 15.000 EUR, krijgt de weduwnaar wegens het verlies van zijn 50-jarige echtgenote een bijkomende vergoeding van 2.500 EUR voor seksuele en affectieve schade.3.

De vaststelling en begroting van de seksuele schade is niet eenvoudig. Vaak bestaat een zekere schroom bij slachtoffers om dit überhaupt op te werpen, terwijl de schade er wel is. De gevolgen kunnen nochtans verstrekkend zijn.

Voor een slachtoffer is het van groot belang om zich te laten bijstaan door een advocaat, gespecialiseerd in letselschade. Samen met een eigen raadsgeneesheer zal de advocaat ervoor strijden een adequate vergoeding te bekomen voor het geleden nadeel.

Dankzij een individuele aanpak en de nodige empathie staat VDV Advocaten garant om uw belangen als slachtoffer optimaal te behartigen.Charlotte Van Neste Charlotte Van Neste

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons