Nieuwsflash | 14/01/2021 |

Het verzoek om eerherstel: de inspanning voor een blanco strafregister

De veronderstelling dat uw strafregister - ook wel ‘strafblad’ genoemd - na x aantal jaren steeds automatisch terug blanco wordt, klopt niet. Eens u een misdrijf hebt begaan waarvoor u tot een criminele of correctionele straf werd veroordeeld, blijft deze veroordeling op uw strafregister staan. Zo kan het voorkomen dat u bij het zoeken naar een nieuwe job of bij het begaan van een volgend strafbaar feit wordt afgestraft door de stommiteiten die u in uw jongere jaren hebt uitgespookt. Om dit te vermijden, kunt u een verzoek tot eerherstel indienen waarbij u na eerdere veroordelingen verzoekt opnieuw een blanco strafregister te bekomen.


1. Geen automatische uitwissing


Niet alle veroordelingen vereisen een eerherstel. Wanneer u wordt veroordeeld tot een politiestraf (d.i. een gevangenisstraf van minder dan acht dagen, een geldboete lager dan 26 euro - voor  opdeciemen - of een werkstraf van minder dan 40 uren) wordt deze veroordeling - behoudens in specifieke uitzonderingsgevallen - automatisch uitgewist na verloop van drie jaar.

Wanneer u evenwel wordt veroordeeld tot een criminele of correctionele straf kunt u niet genieten van deze automatische uitwissing en dient u zelf een verzoek te richten aan de Procureur des Konings om eerherstel te bekomen.


2. Voorwaarden voor eerherstel


Om voor een eerherstel in aanmerking te komen, dienen tal van voorwaarden te worden vervuld. Zo 

(i) moeten de opgelopen gevangenisstraffen zijn ondergaan, 

(ii) moeten de geldboetes, bijdragen en gerechtskosten m.b.t. alle voorgaande veroordelingen zijn betaald, 

(iii) moeten de burgerlijke partijen en slachtoffers integraal zijn vergoed, 

(iv) moet een proeftijd worden doorlopen waarin u een officieel vast adres moet hebben gehad en u blijk heeft gegeven van verbetering en van goed gedrag

        (lees: geen nieuwe feiten plegen). De aanvang van deze proeftijd, alsook de duur ervan, hangt af van het soort straf dat wordt opgelegd (m.n. een straf 

        hoger/lager dan 5 jaar, met toepassing van wettelijke herhaling of een straf met uitstel/effectieve geldboete/werkstraf). 

(v) Daarenboven kunt u slechts om een eerherstel verzoeken ten vroegste één jaar voor het verstrijken van uw proeftijd en mag u in de voorbije tien jaar 

        voorafgaand aan uw verzoek nog geen eerherstel hebben genoten.


Bij het verzoekschrift moeten tal van stukken te worden gevoegd:

- een uittreksel van uw strafregister;

- de vonnissen en arresten van alle veroordelingen die op uw strafregister worden vermeld;

- per veroordeling een attest waaruit blijkt dat er geen rechtsmiddel werd ingesteld tegen het vonnis of arrest en dat er geen andere vonnissen of arresten in 

        dezelfde zaak op burgerlijk vlak tussenkwamen;

- indien er cassatieberoep was, een voor eensluidend verklaard afschrift van het arrest van het Hof van Cassatie;

- een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat alle geldboetes, gerechtskosten en verbeurdverklaarde bedragen werden betaald;

- een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat alle slachtoffers werden vergoed;

- een attest van woonst met woonplaatshistoriek;

- ingeval van een faillissementsmisdrijf of bepaalde seksuele misdrijven: tal van bijkomende bewijsstukken.


3. Procedure


Na ontvangst van het verzoekschrift en de stukken verleent de Procureur des Konings een advies aan de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep. Indien één of meerdere bewijsstukken ontbreken, wordt het verzoek door de Procureur des Konings niet onderzocht...

Zorgvuldigheid is derhalve geboden. Het is dan ook op dit vlak dat VDV Advocaten voor u een verschil kan maken. Met de expertise die wij in dit vakgebied hebben opgebouwd, wordt het steeds eenvoudiger om alle stukken op te vragen, alsook aan alle verplichtingen te voldoen.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling is de beslissende instantie inzake het al dan niet toekennen van eerherstel. Het is mogelijk dat u voor de zitting van de Kamer van Inbeschuldigingstelling wordt opgeroepen indien de Voorzitter u wenst te horen.


4. Kosten


Het is tot slot belangrijk u erop te wijzen dat deze procedure niet kosteloos verloopt. U kan vooraf best afspraken maken over kosten en ereloon.

In dit kader is het dan ook nuttig te weten dat bepaalde rechtsbijstandsverzekeringen – eventueel gedeeltelijk – uw kosten m.b.t. de procedure eerherstel dekken.

Wenst u hierover meer te weten, aarzel dan niet om ons te contacteren: info@vdvadvocaten.be.
Wenst u meer informatie?

Contacteer ons