Nieuwsflash | 22/03/2024 | Peter Naert

Een strenger Sociaal Strafwetboek om sociale fraude effectief te bestrijden

Na ruim een decennium onderging het Sociaal Strafwetboek recent een grondige evaluatie. Met een nieuw wetsontwerp lijken aanpassingen in de maak om de strijd tegen sociale fraude nog doeltreffender te maken, aldus minister van Werk Pierre-Yves Dermagne.

Verhoogde boetes

Onder meer verhoogde strafrechtelijke geldboetes voor ernstige inbreuken werden in het ontwerp opgenomen:

-  Voor inbreuken van niveau 3 worden de geldboetes verdubbeld, van 100 tot 1.000 EUR naar 200 tot 2.000 EUR (x 8 na verhoging met opdeciemen). Dit zijn onder meer inbreuken inzake tewerkstelling van deeltijdse of buitenlandse werknemers, inbreuken tegen veiligheids- en gezondheidstoezicht in de bouw, of voor werkgevers zonder verplichte arbeidsongevallenverzekering, 

- Voor de zwaarste inbreuken, deze van niveau 4, wordt het maximumbedrag van de penale boete verhoogd van 6.000 EUR naar 7.000 EUR (x 8). Ook de gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar blijft behouden als sanctie. Onder andere zwartwerk, inbreuken als geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, of diverse lichtere inbreuken die gezondheidsschade of een arbeidsongeval tot gevolg hebben voor een werknemer zijn ingedeeld onder deze zwaarste strafcategorie.

Sociale dumping

Een opmerkelijke vernieuwing is de wettelijke omschrijving van “sociale dumping”, waardoor opzettelijke misbruikpraktijken en uitbuiting van werknemers gerichter kunnen worden vervolgd en bestraft.

Frauderen als verzwarende factor

Daarbovenop wordt in het ontwerp het doelbewust frauderen als een verzwarende factor beschouwd, waardoor rechters strenger zouden kunnen optreden en zelfs beroepsverboden, exploitatieverboden of tijdelijke sluitingen kunnen opleggen.

Strengere bestraffing

Ook het niet of niet tijdig betalen van lonen, schendingen bij collectief ontslag en het gebruik van bedreigingen of geweld tegen sociaal inspecteurs zal strenger worden bestraft.


Hoewel de nieuwe verstrengde maatregelen van onze sociale strafwetgeving nog niet in werking zijn getreden, moest vastgesteld worden dat de overheid de focus legt op een eerlijke en veilige arbeidsomgeving voor werknemers en de bescherming van ondernemingen tegen oneerlijke concurrentie.


Wenst u meer informatie of heeft u nood aan juridische bijstand? Contacteer Mr. Naert Peter peter@trustadvocaten.be

Peter Naert Peter Naert

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons